Quản lý nhà nước

Thông tin truyền thông

Bằng việc áp dụng công nghệ GIS gServer, eKGIS cung cấp cho khách hàng là các sở Thông tin và Truyền thông giải pháp thiết lập hệ thống thông tin quản lý hạ tầng bưu chính và viễn thông với các khả năng thu thập dữ liệu quản lý tại thực địa bằng thiết bị di động, cung cấp thông tin phục vụ quản lý từ tổng hợp đến chi tiết phù hợp với từng mục đích, đối tượng sử dụng cùng các ứng dụng chuyên biệt để hỗ trợ công tác thanh kiểm tra, công tác giám sát theo dõi thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông,…

thongTinTruyenThong-01
row_wave_cloud
thongTinTruyenThong-03-gServer

gServer

Phần mềm gServer được sử dụng trong giải pháp để thiết lập một cơ sở dữ liệu thống nhất về hạ tầng bưu chính viễn thông trên địa bàn; để thu thập thông tin các đối tượng quản lý (trạm BTS, cột treo cáp, bể cáp, vị trí ngoi cột, …) tại thực địa bằng thiết bị di động; để cập nhật các đối tượng quản lý trên bản đồ; để biên tập các bản đồ cho các nhu cầu ứng dụng khác nhau

gWork

gWork là công cụ hữu ích hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến công tác thanh kiểm tra, giám sát hạ tầng bưu chính viễn thông như: hỗ trợ lập danh sách các đối tượng cần thanh kiểm tra, giám sát; hỗ trợ tra cứu thông tin về đối tượng thanh kiểm tra bằng thiết bị di động; hỗ trợ thu thập thông tin bằng thiết bị di động khi thực hiện thanh kiểm tra tại thực địa; hỗ trợ quản lý thông tin về kết quả thanh kiểm tra, giám sát trên bản đồ

gWork-02
thongTinTruyenThong-05-gMIC

gServer cho quản lý Bưu chính viễn thông

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer cho các nhu cầu chuyên biệt về ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông như: Các ứng dụng phục vụ cung cấp thông tin trên bản đồ phù hợp với từng đối tượng sử dụng là lãnh đạo, chuyên viên; các ứng dụng hỗ trợ thẩm định cấp phép xây dựng công trình hạ tầng bưu chính viễn thông; các ứng dụng hỗ trợ theo dõi thực hiện quy hoạch hạ tầng bưu chính viễn thông,…

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]