Quản lý nhà nước

Hạ tầng kỹ thuật

Một bản đồ hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, chính xác, được cập nhật, dễ dàng truy cập để sử dụng và được chia sẻ sử dụng chung cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp có liên quan sẽ giúp công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật được hiệu quả và đồng bộ hơn. Trên cơ sở các sản phẩm nền tảng gServer, gWork, gFile eKGIS cung cấp các giải pháp ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật:

 • Giải pháp hệ thống thu thập, xây dựng, cập nhật và cung cấp bản đồ hạ tầng kỹ thuật trên nền gServer
 • Giải pháp hệ thống tiếp nhận, quản lý thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên nền gWork
 • Giải pháp hỗ trợ công tác thanh kiểm tra công trình hạ tầng kỹ thuật trên nền gWork
haTangKyThuat-1
row_wave_cloud

gServer

Nền tảng GIS gServer được áp dụng trong giải pháp xây dựng bản đồ hạ tầng kỹ thuật để:

 • Quản lý các lớp dữ liệu bản đồ hạ tầng kỹ thuật
 • Thu thập thông tin cho các lớp dữ liệu bản đồ hạ tầng kỹ thuật bằng ứng dụng thu thập dữ liệu gCollector trên thiết bị di động
 • Chuyển đổi, chuẩn hóa các lớp dữ liệu bản đồ hạ tầng kỹ thuật từ các nguồn khác nhau vào hệ thống
 • Cập nhật đối tượng hạ tầng kỹ thuật trên bản đồ
 • Biên tập các bản đồ chuyên đề hạ tầng kỹ thuật phù hợp với từng mục đích sử dụng
 • Cấu hình các ứng dụng phục vụ khai thác thông tin trên các bản đồ chuyên đề hạ tầng kỹ thuật
 • Phân quyền để truy cập trực tuyến đến các bản đồ chuyên đề hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị có liên quan để cùng khai thác và cập nhật thông tin trên bản đồ qua mạng

gWork

Nền tảng gWork được áp dụng trong giải pháp triển khai hệ thống tiếp nhận và quản lý thông tin khắc phục sự số công trình hạ tầng kỹ thuật để:

 • Xây dựng các mẫu phiếu tiếp nhận thông tin từ thông báo của người dân, doanh nghiệp
 • Tiếp nhận thông tin thông báo sự cố theo các mẫu phiếu tiếp nhận thông tin đã lập trên ứng dụng Web hoặc trên ứng dụng di động
 • Quản lý thông tin tiếp nhận sự cố trên bản đồ trực quan
 • Tự động chuyển thông tin tiếp nhận sự cố đến các đơn vị xử lý
 • Tự động thông báo thông tin sự cố đến di động của những người có liên quan để biết, xem thông tin, để tổ chức xử lý
 • Theo dõi giám sát tình trạng xử lý trực quan trên bản đồ vị trí sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Tự động tổng hợp số lượng sự cố theo thời gian, theo trạng thái xử lý, theo đơn vị chịu trách nhiệm xử lý

 

Ngoài ra, với các công nghệ nền tảng gServer, gFile, gWork eKGIS cũng cung cấp giải pháp tổng thể thiết lập Hệ thống thông tin hạ tầng kỹ thuật với khả năng thu thập, cập nhật và quản lý toàn bộ các loại dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật như: các lớp dữ liệu bản đồ, hồ sơ hoàn công công trình hạ tầng kỹ thuật dạng số cũng như các ứng dụng hỗ trợ cung cấp thông tin trên bản đồ phục vụ quản lý, các ứng dụng hỗ trợ công tác thanh kiểm tra, các ứng dụng quản lý thông tin sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]